h

Coffeeshopbeleid Schouwen-Duiveland aan vernieuwing toe

8 juli 2016

Coffeeshopbeleid Schouwen-Duiveland aan vernieuwing toe

Enige tijd geleden werd bekend dat een ondernemer van plan is een coffeeshop te vestigen in voormalig restaurant De Zeelandbrug aan de Weg naar de Val in Zierikzee. De SP-fractie heeft naar aanleiding van de vergunningsaanvraag het onderwerp coffeeshopbeleid op de agenda van de Commissie Samenleving en Bestuur gezet. Niet om inhoudelijk deze vergunningsaanvraag te bespreken maar om met elkaar in een openbare vergadering van gedachten te wisselen over het huidige beleid wat betreft coffeeshops op Schouwen-Duiveland.

Op Schouwen-Duiveland wordt steeds vastgehouden aan een 0-beleid als het gaat om coffeeshops, zonder dat voor een ieder duidelijk is waarom en hoe dit beleid tot stand gekomen is. Uit navraag bij Burgemeester en de andere gemeenteraadsfracties tijdens de behandeling van dit onderwerp afgelopen donderdag werd bevestigd dat het overgrote deel van de fracties niet kon aangeven waarop het 0-beleid gebaseerd is, en welke argumenten daaraan ten grondslag liggen.

Uiteindelijk werd duidelijk dat het hier gaat om een besluit dat de gemeenteraad in 1997 heeft genomen naar aanleiding van de Nota Drugsproblematiek Oosterscheldebekken. Interessant detail is overigens dat in deze Nota juist gepleit wordt voor een coffeeshop op Schouwen-Duiveland. De aanbevelingen zijn door de toenmalige raad op Schouwen-Duiveland resoluut van tafel geveegd, terwijl door de andere betrokkene gemeenteraden de Nota wel positief werd ontvangen.

De SP-fractie is van mening, dat er zo af en toe moet worden nagedacht of beleid, op welk vlak dan ook, nog wel past bij de dagelijkse praktijk waarin we leven. Klopt de onderbouwing van het beleid nog, of zijn er inmiddels nieuwe inzichten die het nodig maken om beleid aan te passen aan die nieuwe inzichten?

In een onlangs verschenen rapport met de titel “Het failliet van het gedogen”, dat is opgesteld in opdracht van het VNG bestuur (Vereniging Nederlandse Gemeenten), worden drie mogelijke scenario’s beschreven: vrijgeven, verbieden of regelen. Dat laatste scenario heeft daarin de voorkeur, omdat hiermee de problematiek het meest effectief aangepakt kan worden door oa de positieve effecten op het ontmoedigen van gebruik onder de 18 jaar, het zoveel mogelijk voorkomen van gezondheidsschade bij volwassen gebruikers, het lokaal organiseren van legale productie en verkoop, en het verminderen van overlast en onveiligheid in wijken en buurten.

Het stug vasthouden aan een 0-beleid staat hier lijnrecht tegenover. Natuurlijk moet de landelijke overheid voorzien in actuele cannabiswetgeving die past bij deze inzichten. Maar wat de SP-fractie betreft betekent dit niet dat we tot die tijd als gemeente onze kop in het zand moeten steken, maar voor onze lokale situatie duidelijke kaders moeten opstellen aan de hand waarvan een vergunningsaanvraag voor een coffeeshop beoordeeld kan worden. Deze kaders moeten dan wel gebaseerd worden op feiten en inhoudelijke argumenten, en niet op onderbuikgevoelens. Wij zijn dan ook van plan een motie in te dienen in de volgende raadsvergadering, waarin we het college oproepen aan de slag te gaan met het actualiseren van het beleid.

Zie ook:

U bent hier