h

We waren tegen Brouwerseiland, we zijn nog steeds tegen, en we blijven ook tegen.

9 mei 2019

We waren tegen Brouwerseiland, we zijn nog steeds tegen, en we blijven ook tegen.

Het is natuurlijk heel mooi dat ook de partijen die fanatiek voorstander waren van Brouwerseiland, nu na de uitspraak van de Raad van State aangeven een nieuw plan Brouwerseiland niet meer te zien zitten. De SP fractie heeft echter wel moeite met de manier waarop dit nu gaat.

Wanneer de Raad van State andere conclusies zou hebben getrokken, dan hadden deze partijen zichzelf op de borst geklopt over het fantastische resultaat, en hadden ze bij de opening van het vakantiepark met een glas champagne in de hand met alle liefde het lintje doorgeknipt, fractievoorzitter Lievense voorop.

Nu de Raad van State het bestemmingsplan en de verleende vergunningen heeft vernietigd, zijn de indienende partijen 180gr gedraaid en hebben ze natuurlijk iets uit te leggen. In plaats van zèlf de boodschap over te brengen en hun nieuwe inzichten toe te lichten, willen ze nu middels een motie het college het slecht nieuws-gesprek laten voeren met de initiatiefnemer over dat er geen politiek draagvlak meer is voor zijn plan. Dat terwijl er toch regelmatig wordt aangegeven, ook door deze partijen, dat zij als Raad niet op de stoel van het college willen gaan zitten. Blijkbaar is het dus geen enkel probleem om het college wel de vuile klusjes van raadsfracties te laten opknappen.

Deze partijen, met LSD voorop, hebben zoals gezegd iets uit te leggen. Maar blijkbaar vinden zij het lastig om dit puur vanuit zichzelf te doen. Zij willen dit doen door middel van een motie, waaruit moet blijken dat de partijen die de motie steunen, een nieuw plan Brouwerseiland niet (meer) zien zitten. Maar waarom kiezen zij voor deze motie?

Qua proces en besluitvorming is deze motie volstrekt overbodig. De meerderheid van de raad heeft immers al aangegeven en vastgelegd geen nieuwe vakantieparken meer te willen. De Raad van State laat aan duidelijkheid niets te wensen over, en van een pijplijnproject in het kader van de Kustvisie kan geen sprake meer zijn. Dat lijkt mij dan alles bij elkaar meer dan genoeg duidelijkheid richting de initiatiefnemer wat betreft de kans van slagen van een eventueel nieuw in te dienen plan. Waarom dan deze motie?

Een blik op de opsomming van overwegingen die in de tekst van de motie zijn opgenomen roept alleen nog maar meer vraagtekens op. In plaats van een toelichting op en onderbouwing van de politieke draai die indienende fracties maken, bestaat de motie uit één grote lofzang op de fantastische  effecten die Brouwerseiland zou hebben gehad op Schouwen-Duiveland. Over de redenen van de draai geen woord. Wat maakt dat de indienende partijen hun standpunt met betrekking tot Brouwerseiland hebben gewijzigd? Dat wordt niet toegelicht.

In de overwegingen wordt, geheel ten overvloede, dan ook nog eens extra benadrukt dat het de initiatiefnemer uiteraard vrij staat het plan aan te passen en opnieuw in te dienen. Natuurlijk, iedereen is vrij om plannen in te dienen bij de gemeente. De deur is niet per definitie op slot. Maar door dit zo expliciet te benadrukken, en zelfs in de beslispunten op te nemen, houd je de deur zelfs wagenwijd open en is het bijna te lezen als een uitnodiging. Indienende partijen stellen dat het ‘niet fair’ zou zijn om de initiatiefnemer geen signaal te geven met betrekking tot het gewijzigde politieke draagvlak, maar is het dan wel fair om de deur uitnodigend open te houden, wetende dat je met hetzelfde gemak die deur in het gezicht van initiatiefnemer weer dicht zult smijten wanneer hij inderdaad een poging zou doen om zijn plan opnieuw in te dienen? Welk signaal geef je daar mee af richting initiatiefnemer? En richting ondernemers vanuit de regio die mogelijk al investeringen hebben gedaan in de veronderstelling dat het plan wel gerealiseerd zou worden?

Maar goed, de motie is zoals die is, en de wijze waarop deze opgesteld is is volledig voor rekening van de indienende partijen. Wij merken zaken op, maar voelen ons niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Wij hebben niets uit te leggen, ons signaal is vanaf begin af aan duidelijk geweest.

Het enige wat wij nu moeten doen, is beoordelen of we de motie inhoudelijk kunnen steunen of niet. En daar zitten toch wel wat haken en ogen aan.

Wat moeten de opstellers van de motie in hun vuistje hebben gelachen, wetende dat het voor de tegenstanders van het eerste uur best wel eens lastig zou kunnen worden. Niet op inhoud, want die staat haaks op datgene wat de tegenstanders altijd hebben aangegeven. Onmogelijk dus om daar nu zonder meer een handtekening onder te zetten. Tegelijk hebben de indienende fracties, de grote roerganger Lievense voorop, zichzelf vanuit het niets opgeworpen als dé grote beschermers van ons mooie landschap. Hun strategie wat betreft beeldvorming is duidelijk, zij willen de boeken in als dé partijen die een streep door Brouwerseiland hebben gezet. En verdraaid, ze lijken er hier en daar nog mee weg te komen ook.

Hoe gemakkelijk zou het dan zijn om als tegenstanders van het eerste uur ook maar mee te drijven op deze fantastische beeldvorming: De politiek zet een dikke streep door Brouwerseiland! Daar wil je bij horen natuurlijk.

Veel ingewikkelder zou het zijn, om niet mee te doen aan dit feestje. In plaats van dat de indienende partijen iets uit te leggen hebben, is jouw fractie dan degene die in de beeldvorming iets moet uitleggen. Want voor mensen die vooral de koppen lezen, is het natuurlijk wel vreemd als de felle tegenstanders niet juichend en klappend dit fantastische signaal van de coalitie steunen.

Toch gaat de SP fractie voor dat laatste. Wij hebben tegen de motie gestemd, en daarbij de volgende stemverklaring afgegeven:

Berouw komt na de zonde. Het is bijna hilarisch en ook wel treurig dat de politieke partijen die fel voorstander waren van Brouwerseiland na de uitspraak van de Raad van State volledig tot inkeer zijn gekomen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald zou je denken.

Wat in onze ogen echter wel lafhartig is, om nu die partijen plots 180gr gedraaid zijn, het college op pad te sturen om die boodschap per brief aan de initiatiefnemers over te brengen.

Wat ons betreft hoeft die brief niet namens ons geschreven te worden. Wij hebben ook niets uit te leggen, ons signaal is vanaf begin af aan hetzelfde geweest en laat aan duidelijkheid niets te wensen over. We waren tegen Brouwerseiland, we zijn nog steeds tegen, en we blijven ook tegen. En als we daarover een brief willen schrijven dan doen we dat zelf wel. Mèt een onderbouwde toelichting over het waarom. Want daar ontbreekt het namelijk volledig aan in de motie.

Wij stemmen dus niet voor de motie.

U bent hier