h

Open brief aan Aad van der Wouden, 15 oktober 2018

18 oktober 2018

Open brief aan Aad van der Wouden, 15 oktober 2018

Dat was me het stukje wel. Het betreft het onbezonnen redactionele commentaar van Aad van der Wouden in de Wereldregio van 12-10-2018 over de kwestie Duinrand. Was het commentaar gebaseerd op feiten? Nee, want het was al drukklaar toen de gemeenteraad op donderdagavond na tien uur aan de behandeling begon van het collegevoorstel over Duinrand.

Met de vraag van het college om - in principe - in te stemmen met de ingrijpende plannen van de eigenaar van de camping Duinrand om er een resort van te maken met luxe vakantiewoningen. Aad van der Wouden had dus zijn oordeel over de standpuntbepaling van de oppositie al geschreven zonder kennis te nemen van de argumenten van de oppositie om uitstel te vragen van de raadsbehandeling. Enig uitstel, meer was het niet. Juist om meer tijd te hebben om de plannen in alle facetten te bestuderen en vooral zicht te krijgen op de consequenties voor de huurders. Want dat laatste had het college in de belangenafweging niet meegenomen.

De oppositie vond dat wel belangrijk, want het is niet niks als vanwege de plannen ruim meer dan vijfhonderd caravanbezitters het veld moeten ruimen. Zonder een passende schadeloosstelling, zonder perspectief op een gelijkwaardig alternatief. Zonder daarover te worden geïnformeerd door de eigenaar van Duinrand. Dat laatste gebeurde pas later onder druk van de raad, maar dat bleek volstrekt ontoereikend. Deze ondernemer had alleen de moeite genomen om vooraf de raad iets over z'n plannen te vertellen, maar dat moest dan wel in beslotenheid. Mede vanwege zijn bewering dat hij werd bedreigd. Of dat zo was en door wie, is onduidelijk gebleven. Tijdens zijn presentatie is door de raad aanvullende informatie gevraagd, onder meer het businessplan. Dit is toegezegd, maar wij hebben nooit iets ontvangen. Dat was voor ons ook een reden om uitstel van raadsbehandeling te vragen.

Daarenboven had Aad van der Wouden zijn oordeel klaar zonder alle feiten te kennen. Want de afspraken die het college in beginsel heeft gemaakt met de eigenaar van Duinrand waren en zijn niet openbaar. Het is daarom niet vol te houden dat Aad van der Wouden zijn redactionele beschouwing zonder een knapzak vooroordelen heeft geschreven. Iets dat hij de oppositie, en met name de SP, verwijt.

En wat te denken van het optreden in de raad van de partijen in de coalitie Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks. Na ruim twee en een half uur de verzoeken van de huurders van Duinrand om enig uitstel en een zorgvuldige procedure aangehoord te hebben kwamen zij met een gezamenlijke afwijzende verklaring. Een verklaring die al voor de raadsvergadering was opgesteld. De coalitie had dus geen enkele behoefte aan inspraak om tot een standpunt te komen. Dat is pas echt op voorhand partij kiezen.

Schandalig vind ik de opinie van Aad van der Wouden dat de oppositie in opdracht van de huurders van Duinrand handelde. Onzinnig en onverantwoordelijk omdat hij een incorrecte duiding geeft van het begrip"zonder last of ruggespraak". Van een "hoofdredacteur" en een voormalig politicus verwacht je op dit gebied voldoende kennis. "Een beetje dom" zou Maxima zeggen. In de eerste plaats is het begrip "zonder last of ruggespraak" verouderd. In 1983 is "ruggespraak" geschrapt uit de Grondwet en teruggebracht tot niet meer dan "zonder last". En "last" houdt in dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen - dat wil zeggen geen opdrachten, gunsten of giften mag aannemen - om in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. Een volksvertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen, niets meer en niet minder. Dat hebben wij gedaan en naar ik aanneem ook de coalitie.
In feite stelt Aad van der Wouden dat de oppositie zich niet heeft gehouden aan de afgelegde "eed" of "verklaring en belofte" bij beëdiging als raadslid. Ik vind dat een bijzonder ernstige beschuldiging. Mijns inziens is Aad van der Wouden hiermee z'n boekje ver te buiten is gegaan. Hij heeft overduidelijk ondoordacht gehandeld in zijn haast om de dag na de recente raadsvergadering te laten zien dat de Wereldregio actueel kan zijn. En haastige spoed is zelden goed, dat geldt voor Aad van der Wouden en dat geldt voor het college.

Ondanks het verzoek van de oppositie om uitstel brengt het college ondersteund door een meerderheid van de raad de overeenkomst met de eigenaar van Duinrand op 25 oktober a.s. in de gemeenteraad in stemming. De haast van het college is nimmer toegelicht. Mogelijk is het college al te ver gegaan met toezeggingen aan de eigenaar van Duinrand, zoals onze premier Rutte dat waarschijnlijk heeft gedaan bij Unilever. Niet onaannemelijk omdat de eigenaar van Duinrand al vòòr de afgelopen raadsvergadering de contracten heeft getekend met Roompot voor de exploitatie van Duinrand.
Misschien horen we daar nog iets over, maar in de huidige cultuur van de achterkamertjespolitiek van de huidige coalitie kunnen we niet te veel van democratische openheid verwachten.En dan te weten dat juist de invoering van de "Wet dualisering gemeentebestuur" in 2002 als oogmerk had om de politiek transparanter te maken en een einde te maken aan het overleg in achterkamertjes. Op Schouwen-Duiveland is dat in ieder geval – helaas – niet gelukt.

Ton de Vos, raadslid SP
 

U bent hier