h

Zienswijzen niet meegewogen bij toetsing MER Brouwerseiland

2 mei 2016

Zienswijzen niet meegewogen bij toetsing MER Brouwerseiland

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van het toetsingsadvies dat op 22 april is uitgebracht door de Commissie MER met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland.  De  gemeente heeft de reacties van omwonenden en andere belanghebbenden niet doorgestuurd aan de Commissie MER. De SP-fractie vindt dat hiermee onvoldoende recht gedaan wordt aan de betrokkenheid die omwonenden en organisaties tonen bij het hele proces rondom Brouwerseiland.

Op 22-04-2016 werd door de Commissie MER een toetsingsadvies over het milieueffectrapport met betrekking tot het bestemmingsplan Brouwerseiland uitgebracht. Bij het opstellen van dit advies gaat de Commissie MER na of het milieueffectrapport voldoende juiste informatie bevat om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen.

De Commissie MER biedt bij adviesaanvragen door gemeenten aan, eventueel ingediende zienswijzen wèl mee te nemen in de toetsing. Zij ziet hierin een meerwaarde, omdat zienswijzen kunnen voorzien in belangrijke, lokale argumenten en informatie, die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk uit te brengen advies. Tevens kan het laten meewegen van zienswijzen de gemeente mogelijk helpen bij het beantwoorden van deze zienswijzen richting de indieners.

In het toetsingsadvies dat de Commissie heeft uitgebracht, staat dat de Commissie geen zienswijzen of adviezen via de gemeente heeft ontvangen. De Commissie heeft bij het opstellen van het advies dus geen rekening kunnen houden met zienswijzen die door  organisaties, omwonenden of andere belanghebbenden zijn ingediend. “Hieruit spreekt weinig waardering voor de tijd, energie en moeite die de indieners hebben besteed aan het opstellen en indienen van de vele zienswijzen die inmiddels zijn ontvangen door de gemeente” aldus fractievoorzitter Anita de Vos. “Dit vraagt volgens ons om een toelichting door het college”. 

U bent hier